نویسنده = ���������� ��������
چشم انداز نظام حاکمیت منطقه کلان شهری تهران

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386

دکترعباس احمد آخوندی؛ دکتر ناصر برک پور؛ ایرج اسدی؛ میثم بصیرت؛ حبیب الله طاهرخانی


حاکمیت شهر – منطقه تهران: چالش ها و روندها

دوره 29، شماره 29، فروردین 1386

دکترعباس احمد آخوندی؛ دکتر ناصر برک پور؛ ایرج اسدی؛ حبیب الله طاهرخانی؛ میثم بصیرت؛ گلزار زندی