نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری معاصر

دوره 30، شماره 30، خرداد 1386

دکتر هاشم هاشم نژاد؛ مهندس سارا سلیمانی