نویسنده = ������������ �������� ������������������
بررسی نقوش و شیوه تزیین توپی گچی ته آجری در بناهای دوره سلجوقی و ایلخانی

دوره 1، شماره 26، شهریور 1385

دکتر ابوالقاسم دادور؛ نصرت الملوک مصباح اردکانی


مرد سیاه چهره : از اسطوره تا صحنه نمایش

دوره 19، شماره 19، مهر 1383

مریم نعمت طاووسی؛ دکتر ابوالقاسم دادور